The Board of Trustees・The Council

Chair:
IHA, Michiko
Board Members:
KIM, Youngsoo
FUKUHARA, Chogi
ARAKAKI, Makoto
HASHIBA Tadashi
TAKAZATO, Suzuyo
SAKIMA, Yutaka
Auditors:
UEZU, Yusei
TOMORI, Kenta
Councilors:
KIM, Youngsoo
ARAKAKI, Makoto
TERUYA, Kenta
YONAHARA, Kaoru
NAKAMA, Suemi
FUKUHARA, Chogi
MAESATO, Koshin
HIRATA, Tsutomu
SUZUKI, Noriko
TENGAN, Junyu
NISHIMURA, Sadao
ASANO, Emiko
TOMOYOSE, Ryusei
SHIMOJI, Yoshiro
NIIJIMA, Satoru
SMITH, Yoko